Licence

„Elektroistok–Projektni biro“ d.o.o. poseduje sledeće licence:

 • P051E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW
 • P052E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 i više MW
 • P061E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za dalekovode napona 110 i više kV
 • P062E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice napona 110 i više kV
 • P190E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
 • P203G1 - projekata građevinskih konstrukcija za objekte preko 50m visine
 • uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta koje izdaje Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
 • licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Licencu za rad RGZ-a 03 569 13 na poslovima:
  -Izvođenja geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova,
  -Izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat,
  -Izrada projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja,
  -Realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.
 • LICENCA –REPUBLIKA SRPSKA (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinartstvo i ekologiju)
 • LICENCA –INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE (za izradu Projekata elektro-instalacija jake struje)
 • ....

Kadrovi „Elektroistok–Projektni biro“ d.o.o. imaju preko 60 projektantskih i izvođačkih licenci Inženjerske komore Srbije raznih profila koje se svakodnevno dopunjuju.