Istorijat

Na Vidovdan 28.6.1958 godine osnovano je preduzeće „ELEKTROISTOK“ . Osnovna delatnost preduzeća utvrđrna je rešenjem Izvršnog veća NR Srbije o osnivanju i glasila je: „Prenos električne energije putem sistema prenosne mreže određen je u smislu člana 26 zakona o elektroprivrednim organizacijama, na celoj teritoriji Narodne republike Srbije. Delatnost Elektroitoka proširena je krajem 1958. godine na projektovanje i izgradnju elektroenergetskih objekata, tako da se godina 1958 smatra početkom osnivanja privrednog društva „Elektroistok Projektni biro d.o.o.“

Intenzivni privredni razvoj u koji smo ušli posle Drugog svetskog rata, nakon perioda obnove ratom opustošene zemlje, uticao je na brzi rast potrošnje električne energije u industriji i u domaćinstvu i nametao potrebu intezivne izgradnje izvora za proizvodnju električne energije, a isto tako i potrebu formiranja modernog elektroenergetskog sistema.

Prenos je nastajao i razvijao se kao integralni deo sistema, značajan za savladavanje distance do potrošača i za povezivanje elektrana u zajedničkom radu. U svojoj pra funkciji, u sistemu elektrana potrošač, prvi put je uspostavljen u Srbiji pre 106 godina, tačnije 1902. godine između HE Vučje i grada Leskovca, osam godina posle prvog jugoslovenskog, a 11 godina posle ostvarenog prvog svetskog prenosa električne energije. Začeci šire funkcije prenosa električne energije vezuju se za 1953 godinu, kada je začet i elektroenergetski sistem u Srbiji. Tada su posle dužeg perioda planske izgradnje, a naročito u razdoblju od 1950 – 1953 godine izrađeni vodovi i transformatorske stanice povezivanjem na naponu 110 kV oblikovani u prvu mrežu za prenos električne energije.

Radi bržeg i efikasnijeg razvoja elektroenergetskog sistema, 1957 godine donosi se Zakon o elektroprivrednim organizacijama, a 1958 godine izvršene sui  odgovarajuće organizacione promene u dotadašnjim proizvodno prenosnim i distribucionim organizacijama.  Odlukom Zajednice elektroprivrednih preduzeća Srbije i rešenjem Izvršnog veća Narodne Republike Srbije od 28.juna 1958 godine, osnovan je “ELEKTROISTOK”, kao posebno elektroprivredno preduzeće za prenos električne energije na prenosnoj mreži. Prenosna mreža tako postaje jedinstven elektroenergetski organizam, integrisanog elektroenergetskog sistema u udruženoj elektroprivredi Srbije. Obuhvata sve dalekovode i trafostanice napona 110 kV i višeg. Operativno ljudstvo, osnovna i obrtna sredstva “Elektroistok” je preuzeo izdvajanjem iz sastava elektroprivrednih preduzeća na području Srbije, koja su do tada obavljala i delatnost prenosa električne energije, a to su: TE Beograd, Rudnici i elektrane Kostolac, Elektrovojvodina Novi Sad, HE Zvornik, Elektrokombinat Kraljevo, TE Kolubara, Nišavsko električno preduzeće Niš, Timočko električno preduzeće Zaječar, Južnomoravsko električno preduzeće Leskovac i Elektrometohija Peć. U momentu osnivanja “Elektroistok” je imao sedam inžinjera i 320 zaposlenih.

Prve veće promene u organizaciji “Elektroistoka” ostvaruju se u periodu 1960 -1962 godine. Na osnovu sagledanog obima i dinamike razvoje prenosne mreže, pristupa se realizaciji planom postavljene organizacije. Formiraju se četiri pogona prenosa: u Beogradu, Srbobranu, Valjevu i Kruševcu, kao i Pogon za projektovanje i izgradnju u Beogradu odnosno Nišu, iz koga kasnije se izdvajaju celine za Projektovanje i izgradnju elektroenergetskih objekata. Delatnost projektovanja u “Elektroistok”-u nastala je davne 1960 godine u “Pogonu za projektovanje i izgradnju” odeljenju projektovanja. Godine 1973 paralelno sa promenama i transformacijom "Elektroistoka" u radnu organizaciju dolazi do razdvajanja projektovanja i izgradnje, i projektni biro se organizuje kao posebna osnovna organizacija udruženog rada. U obliku OOUR-a Projektni biro se razvijao sve do kraja 1989 godine, kada se početkom 1990 godine projektni biro transformiše u Sektor u okviru JP "Elektroistok"., i sve do sredine 2005 godine kada Upravni odbor JP “Elektroistok” na sednici od 27. maja 2005 godine, uz pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srbije  (sednica u Beogradu 23.06.2005 godine, saglasnost 023-3895/2005 ) donosi odluku o osnivanju: 

Privrednog društva za projektovanje, konsalting i inženjering elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata i sistema »Elektroistok–Projektni biro« d.o.o. Beograd sa sedištem u Beogradu, Rovinjska br. 14, i počinje sa radom 1.07.2005 godine.