Лиценце

„Електроисток–Пројектни биро“ д.о.о. поседује следеће пројектантске лиценце:

 • P051E1 – пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за хидроелектране снаге 10 и више МW
 • P052E1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелектране снаге 10 и више МW
 • P061E1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за далеководе напона 110 и више kV
 • P062E1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за трафостанице напона 110 и више kV
 • P190E1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за објекте за производњу енергије из обновљивих извора енергије снаге 10 и више МW
 • P203G1 - пројеката грађевинских конструкција за објекте преко 50м висине
 • уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта које издаје Министарство рада и социјалне политике – Управа за безбедност и здравље на раду
 • лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара које издаје Министарство унутрашњих послова
 • лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара које издаје Министарство унутрашњих послова
 • Лиценцу за рад РГЗ-а 03 569 13 на пословима::
  -Извођења геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова,
  -Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат,
  -Израда пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања,
  -Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.
 • ЛИЦЕНЦА –РЕПУБЛИКА СРПСКА (Министарство за просторно уређење, грађевинартство и екологију)
 • ЛИЦЕНЦА –ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА ЦРНЕ ГОРЕ (за израду Пројеката електро-инсталација јаке струје)
 • ....

Кадрови „Електроисток–Пројектни биро“ д.о.о. имају преко 60 пројектантских и извођачких лиценци Инжењерске коморе Србије разних профила које се свакодневно допуњују.