Organizaciona struktura

Sektor za projektovanje transformatorskih stanica

Sektor za projektovanje transformatorskih stanica bavi se projektovanjem i rekonstrukcijom trafo stanica TS 400/X kV, 220/X kV i TS 110/H kV, elektroenergetskog dela hidro, termo i vetro elektrana, ugradnjom visokonaponske opreme, ugradnjom sekundarne opreme (upravljanje, zaštita, telekomunikacije), izradom tenderske dokumentacije kao i davanjem konsultantskih usluga.

Sektor za projektovanje dalekovoda

Sektor za projektovanje dalekovoda organizovan je u dva odeljenja:

- Odeljenje za projektovanje dalekovoda - bavi se projektovanjem dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV i visokonaponskih kablova naponskog nivoa 110 kV, 220 kV i 400 kV, izradom pratećih elaborata i studija, izradom tenderske dokumentacije, pružanjem projektantskog nadzora i davanjem konsultantskih usluga.

 - Geodetsko odeljenje bavi se snimanjem i izradom podloga za investiciono tehničku dokumentaciju za dalekovode i trafostanice, izradom elaborata eksproprijacije za dalekovode i trafostanice, snimanjem dalekovoda za upis u  katastar vodova, određivanjem kota i koordinata,snimanjem objekata za potrebe izrade PIO,snimanjem visina provodnika za potrebe određivanja ugiba,izrada elaborata za šumski prosek ispod dalekovoda, praćenjem klizišta, sanacijom stubova kao i davanjem tehničke podrške Centru za pravne poslove Osnivača AD Elektromreža Srbije.

Sektor za projektovanje građevinskih objekata

Sektor za projektovanje građevinskih objekata organizovan je u dva odeljenja:

- DV odeljenje bavi se projektovanjem novih i sanacijom postojećih tipskih betonskih i čeličnih (rešetkastih i cevnih) dalekovodnih stubova sa temeljima, privremenih i netipskih stubova, prilagođavanja postojećih stubova kosom terenu (izrada projektata nejednakih nogu), sanacija klizišta (izrada potpornih zidova i temelja na šipovima), izradom projekata iz oblasti geologije, urbanističkih projekata, tenderske dokumentacije, projektne dokumentacije za potrebe legalizacije objekata, kao i davanjem konsultantskih usluga.

- TS odeljenje bavi se projektovanjem novih, kao i rekonstrukcijom, adaptacijom i sanacijom postojećih čeličnih i armiranobetonskih građevinskih objekata u okviru trafostanica naponskih nivoa od 10kV do 400kV (portala i nosača aparata, gromobransko-reflektorskih stubova, temelja i kada transformatora, uljnih jama sa uljnom kanalizacijom, crpnih stanica, kablovskih kanala, platoa i transportnih staza, komandnih i pomoćnih zgrada, magacina, relejnih kućica, ograda i kapija, drenažnih sistema, potpornih i protivpožarnih zidova, šahtova), izradom arhitektonskih projekata, elaborata energetske efikasnosti, hidrotehničkih projekata, mašinskih projekata, tenderske dokumentacije, projektne dokumentacije za potrebe legalizacije objekata, kao i davanjem konsultantskih usluga.

Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove

Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove obavlja zajedničke administrativno-tehničke, poslove za interne IT potrebe, komercijalne i finansijske poslove i poslove iz oblasti ljudskih resursa.