Историјат

На Видовдан 28.6.1958 године основано је предузеће „ЕЛЕКТРОИСТОК“ . Основна делатност предузећа утврђeна је решењем Извршног већа НР Србије о оснивању и гласила је: „Пренос електричне eнергије путем система преносне мреже одређен је у смислу члана 26 закона о електропривредним организацијама, на целој територији Народне републике Србије. Делатност Електроитока проширена је крајем 1958. године на пројектовање и изградњу електроенергетских објеката, тако да се година 1958 сматра почетком оснивања привредног друштва „Електроисток Пројектни биро д.о.о.“

Интензивни привредни развој у који смо ушли после Другог светског рата, након периода обнове ратом опустошене земље, утицао је на брзи раст потрошње електричне енергије у индустрији и у домаћинству и наметао потребу интензивне изградње извора за производњу електричне енергије, а исто тако и потребу формирања модерног електроенергетског система.

Пренос је настајао и развијао се као интегрални део система, значајан за савладавање дистанце до потрошача и за повезивање електрана у заједничком раду. У својој пра функцији, у систему електрана потрошач, први пут је успостављен у Србији пре 106 година, тачније 1902. године између ХЕ Вучје и града Лесковца, осам година после првог југословенског, а 11 година после оствареног првог светског преноса електричне енергије. Зачеци шире функције преноса електричне енергије везују се за 1953 годину, када је зачет и електроенергетски систем у Србији. Тада су после дужег периода планске изградње, а нарочито у раздобљу од 1950 – 1953 године израђени водови и трансформаторске станице повезивањем на напону 110 kv обликовани у прву мрежу за пренос електричне енергије.

Ради бржег и ефикаснијег развоја електроенергетског система, 1957 године доноси се Закон о елeктропривредним организацијама, а 1958 године извршене суи  одговарајуће организационе промене у дотадашњим производно преносним и дистрибуционим организацијама.  Одлуком Заједнице електропривредних предузећа Србије и решењем Извршног већа Народне Републике Србије од 28.јуна 1958 године, основан је “ЕЛЕКТРОИСТОК”, као посебно електропривредно предузеће за пренос електричне енергије на преносној мрежи. Преносна мрежа тако постаје јединствен електроенергетски организам, интегрисаног електроенергетског система у удруженој електропривреди Србије. Обухвата све далеководе и трафостанице напона 110 kv и вишег. Оперативно људство, основна и обртна средства “Електроисток” је преузео издвајањем из састава електропривредних предузећа на подручју Србије, која су до тада обављала и делатност преноса електричне енергије, а то су: ТЕ Београд, Рудници и електране Костолац, Електровојводина Нови Сад, ХЕ Зворник, Електрокомбинат Краљево, ТЕ Колубара, Нишавско електрично предузеће Ниш, Тимочко електрично предузеће Зајечар, Јужноморавско електрично предузеће Лесковац и Електрометохија Пећ. У моменту оснивања “Електроисток” је имао седам инжињера и 320 запослених.

Прве веће промене у организацији “Електроистока” остварују се у периоду 1960 -1962 године. На основу сагледаног обима и динамике развоје преносне мреже, приступа се реализацији планом постављене организације. Формирају се четири погона преноса: у Београду, Србобрану, Ваљеву и Крушевцу, као и Погон за пројектовање и изградњу у Београду односно Нишу, из кога касније се издвајају целине за Пројектовање и изградњу електроенергетских објеката. Делатност пројектовања у “Електроисток”-у настала је давне 1960 године у “Погону за пројектовање и изградњу” одељењу пројектовања. Године 1973 паралелно са променама и трансформацијом "Електроистока" у радну организацију долази до раздвајања пројектовања и изградње, и пројектни биро се организује као посебна основна организација удруженог рада. У облику ООУР-а Пројектни биро се развијао све до краја 1989 године, када се почетком 1990 године пројектни биро трансформише у Сектор у оквиру ЈП "Електроисток"., и све до средине 2005 године када Управни одбор ЈП “Електроисток” на седници од 27. маја 2005 године, уз прибављену сагласност Владе Републике Србије  (седница у Београду 23.06.2005 године, сагласност 023-3895/2005 ) доноси одлуку о оснивању: 

Привредног друштва за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система »Електроисток–Пројектни биро« д.о.о. Београд са седиштем у Београду, Ровињска бр. 14, и почиње са радом 1.07.2005 године.