Организациона структура

Сектор за пројектовање трансформаторских станица

Сектор за пројектовање трансформаторских станица, организован је у два одељења. Ова два одељења баве се пројектовањем и реконструкцијом трафо станица, уградњом високонапонске опреме, заменама заштите, припремом објеката за даљинско управљање, израдом тендерске документације као и давањем техничке подршке Погонима преноса, Центру за Инвестиције и Погону Техника ЈП ЕМС.

Сектор за пројектовање далековода

 - Одељење за пројектовање далековода је организовано у два одељења - електро део бави се пројектовањем далековода 110 кВ, 220 кВ и 400 кВ, израдом пројеката неједнаких ногу за далеководе, израдом тендерске документације, санацијом стубних места итд, као и давањем техничке подршке Погонима преноса, Центру за Инвестиције и Погону Техника ЈП ЕМС.

 - Геодетско одељење бави се снимањем и израдом подлога и геодетских планова, снимањем и израдом подлога за инвестиционо техничку документацију за далеководе и трафостанице, елабората експропријације за далеководе и трафостанице, катастар надземних и подземних водова и објеката , одређивањем кота, координата, висине угиба ниских проводника, праћењем клизишта, санацијом стубова као и давањем техничке подршке Правној служби Оснивача ЈП Електромрежа Србије.

Сектор за пројектовање грађевинских објеката

Сектор за пројектовање грађевинских објеката бави се пројектовањем стубова далековода, портала, носача високонапонских апарата, пословних зграда, командно-погонских зграда, пројектовањем када трансформатора, санацијом и адаптацијом зграда, стубова, израдом тендерске документације, пројектовањем трафостаница и свим осталим грађевинским и архитектонским пословима, затим израдом потребне документације из области геологије, као и давање техничке подршке Погонима преноса, Центру за Инвестиције и Погону Техника ЈП ЕМС.

Сектор за економске, правне, кадровске и опште послове

Сектор за економске, правне, кадровске и опште послове је задужен за финансијску оперативу, кадровске послове, послове везане за рачунарску мрежу, архиву – копирницу и возни парк.