Организациона структура

Сектор за пројектовање трансформаторских станица

Сектор за пројектовање трансформаторских станица бави се пројектовањем и реконструкцијом трафо станица ТС 400/X кV, 220/X кV и ТС 110/Х кV, електроенергетског дела хидро, термо и ветро електрана, уградњом високонапонске опреме, уградњом секундарне опреме (управљање, заштита, телекомуникације), израдом тендерске документације као и давањем консултантских услуга.

Сектор за пројектовање далековода

Сектор за пројектовање далековода организован је у два одељења:

 - Одељење за пројектовање далековода - електро део бави се пројектовањем далековода 110 кV, 220 кV и 400 кV, израдом тендерске документације, санацијом стубних места итд., израдом тендерске документације као и давањем консултантских услуга.

 - Геодетско одељење бави се снимањем и израдом подлога и геодетских планова, снимањем и израдом подлога за инвестиционо техничку документацију за далеководе и трафостанице, елабората експропријације за далеководе и трафостанице, катастар надземних и подземних водова и објеката, одређивањем кота, координата, висине угиба ниских проводника, праћењем клизишта, санацијом стубова као и давањем техничке подршке Центру за правне послове Оснивача, ЈП Електромрежа Србије.

Сектор за пројектовање грађевинских објеката

Сектор за пројектовање грађевинских објеката организован је у два одељења:

- ДВ одељење бави се пројектовањем нових и санацијом постојећих типских бетонских и челичних (решеткастих и цевних) далеководних стубова са темељима, привремених и нетипских стубова, прилагођавања постојећих стубова косом терену (израда пројектата неједнаких ногу), санација клизишта (израда потпорних зидова и темеља на шиповима), израдом пројеката из области геологије, урбанистичких пројеката, тендерске документације, пројектне документације за потребе легализације објеката, као и давањем консултантских услуга.

- ТС одељење бави се пројектовањем нових, као и реконструкцијом, адаптацијом и санацијом постојећих челичних и армиранобетонских грађевинских објеката у оквиру трафостаница напонских нивоа од 10 кV до 400 кV (портала и носача апарата, громобранско-рефлекторских стубова, темеља и када трансформатора, уљних јама са уљном канализацијом, црпних станица, кабловских канала, платоа и транспортних стаза, командних и помоћних зграда, магацина, релејних кућица, ограда и капија, дренажних система, потпорних и противпожарних зидова, шахтова), израдом архитектонских пројеката, елабората енергетске ефикасности, хидротехничких пројеката, машинских пројеката, тендерске документације, пројектне документације за потребе легализације објеката, као и давањем консултантских услуга.

Сектор за економске, правне, кадровске и опште послове

Сектор за економске, правне, кадровске и опште послове обавља заједничке административно-техничке, послове за интерне ИТ потребе, комерцијалне и финансијске послове и послове из области људских ресурса.